algemene voorwaarden

Leerruimte Zijnsoriëntatie - Jeroen de Bruin

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle overeenkomsten tussen de leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruin, hierna Leraar Zijnsoriëntatie genoemd en de klant, hierna student genoemd, of derde.
 2. De Leraar Zijnsoriëntatie is gehouden aan en werkt volgens de beroepscode van de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie.

Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Student draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Leraar Zijnsoriëntatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de student redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Leraar Zijnsoriëntatie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of naar waarheid aan de Leraar Zijnsoriëntatie zijn verstrekt, heeft de Leraar Zijnsoriëntatie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. De Leraar Zijnsoriëntatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door student verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Leraar Zijnsoriëntatie kenbaar behoorde te zijn.
 3. De Leraar Zijnsoriëntatie behoudt het recht om met opgaaf van reden student deelname aan een cursus, training of retraite, padbegeleiding, individuele begeleiding of relatiebegeleiding te ontzeggen wanneer de Leraar Zijnsoriëntatie dat passend acht. De kosten zullen dan volgens punt 12 van artikel 3 verrekend worden.

Artikel 3 Betalings- en annuleringsvoorwaarden

 1. De tarieven staan vermeld op de pagina van het betreffende aanbod van de Leraar Zijnsoriëntatie. De prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.
 2. Student dient binnen 14 dagen na factuurdatum de factuur te betalen aan de Leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruin.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt de student een herinnering en 7 dagen de tijd om de factuur zonder ophoging van kosten alsnog te voldoen.
 4. Voldoet de student niet binnen 7 dagen na de herinnering aan zijn betalingsverplichting dan is de Leraar Zijnsoriëntatie gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te treffen dan wel deze door derden te laten uitvoeren.
 5. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de student.
 6. Indien de student aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet deze dit uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van de oorspronkelijke factuur, kenbaar maken door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de Leraar Zijnsoriëntatie.
 7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de student aan de Leraar Zijnsoriëntatie verschuldigd is, de administratieve gegevens van de Leraar Zijnsoriëntatie van beslissende aard.
 8. Bij betalingsachterstand is de Leraar Zijnsoriëntatie gerechtigd verdere begeleiding of deelname aan cursus, training of retraite op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 9. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen student en Leraar Zijnsoriëntatie, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de rechter.
 10. Individuele begeleiding en relatiebegeleiding kunnen kosteloos 48 uur vooraf worden afgezegd of verzet, ongeacht wat de reden hiervoor is. Daarna zal de Leraar Zijnsoriëntatie 100% van de kosten in rekening brengen.
 11. Gemiste dagen van deelname aan een cursus, padbegeleiding, training of retraite kunnen niet in mindering op de totaalprijs worden gebracht.
 12. Indien deelname aan een cursus, padbegeleiding, training of retraite voor het einde ervan wordt beëindigd door de student of Leraar Zijnsoriëntatie vindt er verrekening van de deelnamekosten plaats naar rato van deelname tot moment van beëindiging. Eerder gemiste dagen worden niet verrekend.
 13. Deelname aan een retraite kan kosteloos twee weken vooraf geannuleerd worden. Daarna zullen de verblijfskosten in rekening worden gebracht en zullen de kosten voor deelname in restitutie worden gebracht.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud aan student verstrekte zaken

 1. Alle door de Leraar Zijnsoriëntatie aan student verstrekte zaken, zoals oefenmateriaal, boeken en overige zaken, blijven eigendom van de Leraar Zijnsoriëntatie, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan student.
 2. Indien de Leraar Zijnsoriëntatie aan student zaken ter beschikking heeft gesteld, is student gehouden deze binnen zeven dagen na het verzoek van de Leraar Zijnsoriëntatie hiertoe, of zeven dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien student deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening.
 3. Indien student, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder artikel 4.1. genoemde verplichting, heeft de Leraar Zijnsoriëntatie het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op student te verhalen.

Artikel 5: Opzegging en beëindiging

 1. Beide partijen kunnen de deelname aan welk aanbod van de Leraar Zijnsoriëntatie niet tussentijds mondeling of schriftelijk per email opzeggen of beëindigen. Dit opzeggen of beëindigen is een onderwerp dat in een eerstvolgende sessie de ruimte kan krijgen, zodat er een contactvolle afronding kan plaatsvinden.
 2. Indien deelname aan welk aanbod van de Leraar Zijnsoriëntatie dan ook tussentijds wordt opgezegd door de student of Leraar Zijnsoriëntatie, is student gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 3. De leraar Zijnsoriëntatie heeft het recht de begeleiding of het begeleidingsgesprek onmiddellijk te beëindigen indien de student zich misdraagt, bijvoorbeeld de Leraar Zijnsoriëntatie of mede studenten bedreigt, gewelddadig is of onder invloed van middelen als alcohol en drugs verkeert. Er kan aangifte bij de politie worden gedaan. Als student iets beschadigd in de Leerruimte kan de Leraar Zijnsoriëntatie hiervoor een factuur sturen ter vervanging van het beschadigde. 

Artikel 6: Intellectueel eigendom

 1. Het intellectueel eigendom van Zijnsoriëntatie rust bij Hans Knibbe. Hans Knibbe is de  grondlegger van Zijnsoriëntatie en oprichter van de school voor Zijnsoriëntatie.
 2. Het (les)materiaal dat gebruikt wordt in de leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruin mag door student zonder voorafgaande toestemming van de Leraar Zijnsoriëntatie niet gepubliceerd  en niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan het betreffende programma (workshops/ cursussen/trainingen/retraites/enz.).
 3. Het auteursrecht en copyright op alle (les)materialen, hand-outs, video’s, transcripten, beeldmateriaal, logo,  keurmerk, enz. ligt bij de school voor Zijnsoriëntatie of de leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruin. Alle materialen die de  student/deelnemer ontvangt of ter beschikking krijgt, zijn uitsluitend bedoeld voor eigen  gebruik t.b.v. studie en/of beoefening. Het is niet toegestaan om deze materialen te delen met  derden of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze zónder de voorafgaande  schriftelijke toestemming van de school voor Zijnsoriëntatie of de leerruimte Zijnsoriëntatie – Jeroen de Bruin. Het is student tevens niet toegestaan de methoden die in deze materialen beschreven worden op te nemen in eigen lesprogramma’s. 

Artikel 7: Het recht van privacy van de student

 1. De gegevens van de student worden vertrouwelijk behandeld conform wat door de AVG wordt vereist en conform het privacy statement. Student stemt toe dat zijn gegevens geanonimiseerd gedeeld mogen worden met collega leraren Zijnsoriëntatie ten behoeve van intervisie en supervisie doeleinden.
 2. Van cursus-, trainings- of retraitedagen kunnen video- en/of audio-opnames worden gemaakt. Student gaat met aanmelding deelname hier impliciet mee akkoord. Opnames van  de cursus, training of retraite worden verzorgd door de leraar Zijnsoriëntatie.  Het opnemen van individuele begeleiding sessies is de verantwoordelijkheid van de student zelf.  Alle opgenomen bestanden – zowel door de leraar Zijnsoriëntatie als door de student zelf – zijn  alleen voor eigen gebruik, ter ondersteuning van de studie en/of de beoefening. Het is niet  toegestaan om deze bestanden te delen met derden.

Artikel 8: Klachtenprocedure

 1. Indien student een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de Leraar Zijnsoriëntatie, bespreekt de Leraar Zijnsoriëntatie dit graag in een persoonlijk gesprek met student. Student kan de klacht mondeling of per e-mail indienen bij de Leraar Zijnsoriëntatie.
 2. Indien student en Leraar Zijnsoriëntatie niet in overeenstemming kunnen komen over de klacht, kan student contact opnemen met de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie en eventueel een klacht indienen volgens de klachtenprocedure.